نحوه عملکرد منطق فازی در سیستم آموزش الکترونیکی با استفاده از برچسب‌ گذاری در سیستمهای توصیه‌ گر

نحوه عملکرد منطق فازی در سیستم آموزش الکترونیکی با استفاده از برچسب‌گذاری در سیستمهای توصیه‌گر/ نویسندگان: نارلی طواحین، علی غفاری

90000 تومان
90000 تومان 
اضافه به سبد خرید