قانون برگزاری مناقصات فرآیند عملکرد کمیته فنی بازرگانی فرآیند صلاحیت مناقصه گران

قانون برگزاری مناقصات: فرآیند عملکرد کمیته فنی- بازرگانی فرآیند صلاحیت مناقصه گران - مولف :سید حسن حسین زاده نودهی

225000 تومان
225000 تومان 
اضافه به سبد خرید