سقف شیشه‌ ای مانع توسعه شغلی در سازمان

سقف شیشه‌ ای مانع توسعه شغلی در سازمان - منصور نعیم‌ آبادی - خدیجه احمدی

105000 تومان
105000 تومان 
اضافه به سبد خرید