توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی در مدیرت نوین شهری

توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی در مدیرت نوین شهری - نویسندگان : یادگار محمدی ارمندی - علیرضا آباد

95000 تومان
95000 تومان 
اضافه به سبد خرید